Vào menu "Xây dựng website" -> "Hoàn thiện mẫu" để thay đổi hoặc tắt phần này (Giới thiệu ngắn hoặc thông báo.)